Реферат за избор на соработник - истражувач - Ице Ѓуманделоски

Архивски број 02-97/3

20.06.2023

 

 РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК – ИСТРАЖУВАЧ  ОД ОБЛАСТА НА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРИ ПРИВАТНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА СОВРЕМЕНИ КОМПОЗИТИ И РОБОТИКА
 
Врз основа на  конкурсот објавен во дневните весници Нова Македонија и Лајм на датум 22.12.2022 година, за избор на Соработник - истражувач за една од наставно-научните области: Композитни материјали, Полимерни материјали, Роботика или Информатика, се пријави кандидатот М-р. Ице Ѓуманделоски.
Советот на Приватната научна установа Институтот за современи композити и роботика, со Одлука донесена на дата 26.05.2023година, формира Рецензиона комисија во состав:
·         Д-р Светлана Ристеска, Научен советник/Редовен професор на Институт за современи композити и роботика, Прилеп - претседател,
·         Д-р Благоја Самакоски, Научен советник/Редовен професор на Институт за современи композити и роботика - член  и
·         Д-р Самоил Самак Научен соработник/Доцентна Институт за современи композити и роботика, Прилеп - член.
 
            Пријавата внимателно јаразгледавме и утврдивме дека кандидатот М Ице Ѓуманделоски, врз основа на распишаниот Конкурс, навремено и целосно ги има доставено сите потребни документи од конкурсот. Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Наставно-научниот совет на Институтот за современи композити и роботикада му го поднесеме следниов:
 
 
 
 
 
 
 
 
И З В Е Ш Т А Ј
 
            1.  Биографски податоци
            Ице Ѓуманделоские роден на 29.05.1992 година во Прилеп, Р. Македонија. За време на своето школување, учествува на бројни регионални и државни натревари по физика, каде освојува награди со што во два наврати се стекнува со право на учество на Меѓународната олимпијада по физика – во 2010 и 2011 година. Во периодот 2011-2015 година, студира на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Институт за физика, при Универзитетот Свети Кирил и Методиј” во Скопје. По завршувањето на овие студии се стекнува со звање дипломиран инженер по физика.  Во септември 2016 година, се запишува на постдипломските студии на Институтот современи композити и роботика -Прилеп на насоката Современи композити и роботика.  Предметите од овие студии успешно ги завршува со просечен успех 9.86.   Во септември  2018 година го брани својот магистерски труд  воИнститутот современи композити и роботика во Прилеп под насловДизајнирање на загревачки валјак за машина за намотување препрег преку топлотна анализа со метод на конечни елементи.
1.      Работно искуство
Кандидатот Ице Ѓуманделоски е работно ангажиран од 2015 година, кога е вработен како професор по физика во Гимназијата Мирче Ацев во Прилеп. Потоа е ангажиран како надворешен соработник во компанијата Микросам АД Прилеп во периодот од ноември 2015 до февруари 2016 година. Од февруари 2016 е вработен како инженер по физика во Институтот за современи композити и роботика во Прилеп. Стекнува значително работно искуство и можност да работи на практични проекти од областа на:
Ø развој на композитни производи.
Ø дизајнирање на алгоритми за контрола на движење.
Ø комплексни системи за автоматизација на производството на композити.
Ø развој на алгоритми базирани на машинско учење.  
Од 23.06.2020 до денес е избран како Aсистент-истражувач од областа на Композитни материјали во Институтот за современи композити и роботика – Прилеп, каде активно е вклучен во многу проекти меѓу Институтот и Микросам од областа на композитни материјали.
2.       Реализирани проекти/конференции
Ø Кандидатот Ице Ѓуманделоски има учествувано во голем број на проекти за проектирање и производство на автоматизирани и роботизирани машини, претежно интерни проекти на Институтот за современи композити и роботика во Прилеп. Учествува и во заеднички проект на компанијата Микросам со Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј, кој вклучува алгоритми за компјутерски вид и машинско учење.
Ø Кандидатот Ице Ѓуманделоски има учествувано во меѓународна конференција итоа - 9 th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), Istanbul, Turkey, 2015; proceeding published in 2016: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4944294. 
Ø Во март 2018 година зема учество на меѓународниот настанработилница - MI-NET Modeling week во организација на Mathematics for Industry Network од европската COST ActionTD1409.
3.      Објавени научни трудови
Кандидатот Ице Ѓуманделоские автор на објавени научени трудови, и тоа:
1.      Biljana Mitreska,Ice Gjumandeloski, and Aleksandar Skeparovski, Uncertainties of Weibull distribution parameters obtained by Monte Carlo simulations of a dielectric breakdown in thin oxides, AIP Conference Proceedings  Volume 1722, Issue 1 10.1063/1.4944294, March 2016.
  1. Igor Dimovski,Ice Gjumandeloski, Filip Kochoski, Mahendra Paipuri, Milena Veneva, Aleksandra Risteska, COMPUTER AIDED (FILAMENT WINDING) TAPE PLACEMENT FOR ELBOWS. PRACTICALLY ORIENTATED ALGORITHM. Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 89-104, August 2018.
4.      Познавање на странски јазици
            Кандидатот Ице Ѓуманделоски, одлично владее неколку странски јазици: англиски, српски и хрватски јазик.
5.      Сертификации
Ø Certificate for participation as a contestant in the 41st  International Physics Olympiad, 2010, Zagreb, Croatia.
Ø Certificate for participation as a contestant in the 42nd International Physics Olympiad, 2011, Bangkok, Thailand.
 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од биографијата на кандидатот, вклучувајќи ги сите неопходни податоци и информации за запознавање со неговиот професионален профил, може да се заклучи дека кандидатот  Ице Ѓуманделоски со своите досегашни ангажмани покажува интерес и способност за продолжување на вршење на научно-истражувачка и  практична работа во Институтот за современи композити и роботика.
Имајќи го во предвид досега изнесеното, согласно со постојните прописи, му предлагаме на Советот на Приватната научна установаИнститут за современи композити и роботика од Прилеп, да го избере  кандидатот Ице Ѓуманделоскиво звање Соработник-истражувач од областа на Композитни материјали при Приватната научна установа Институт за современи композити и роботика Прилеп.
 
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА
 
    Д-рСветлана Ристеска, Научен советник/Редовен професор-претседател
Приватна научна установа
Институт за современи композити и роботика Прилеп
                               
 
 
                               Д-р Благоја Самакоски, Научен советник/Редовен професор-член
Приватна научна установа
Институт за современи композити и роботика Прилеп
 
 
 
Д-рСамоил Самак, Научен соработник/Доцент-член
Приватна научна установа
Институт за современи композити и роботика Прилеп
 
 
 
Датум  20.06.2023, Прилеп