ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК - ИСТРАЖУВАЧ - ИЦЕ ЃУМАНДЕЛОСКИ

Архивски број 02-108/2

22.06.2023

 

 ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

 
Се врши избор на кандидатот М-р Ице Ѓуманделоски во звање Соработник - истражувач од областа (21503) Композитни материјали за период од 3 години, почнувајќи од 23.06.2023 па сé до 22.06.2026, а врз основа на стручната оцена на Рецензионата комисија во состав:
Ø    Научен советник/Ред. проф. д-р Светлана Ристескаод Приватна научна установа Институт за современи композити и роботика Прилеп - претседател;
Ø    Научен советник/Ред. проф. д-р­­­­­ Благоја Самакоски од Приватна научна установа Институт за современи композити и роботика Прилеп - член; и
Ø    Научен соработник/Доцент д-р Самоил Самак од Приватна научна установа Институт за современи композити и роботика, Прилеп - член.
 
II
 
Соработничкото звање во кое се избира кандидатот е еквивалентно на асистент согласно Законот за високото образование.
III
 
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.                                                                                                                                                      
                                                                                                                            ДЕКАН
                                                                                      Научен советник/Ред. проф. д-р   
                                                                                                                    Благоја Самакоски