Известување за одбрана на магистерски трудови

 На 20.04.2015 год. во Институтот за Современи Композити и Роботика ќе се одржи одбрана на магистерски трудови по следниот редослед:

 
09:00 - 10:00 часот
Кадидат: Гари Манески
Наслов на магистерски труд: "Експериментално истражување на механички својства на композити произведени со технологија на намотување со помош на прстени"
 
10:00 – 11:00 часот
Кадидат: Билјана Костадиноска,
Наслов на магистерски труд: "Процес на сечење на тенки ленти препрег и нивна примена во технологијата за автоматско полагање"
 
11:00 – 12:00 часот
Кадидат: Светлана Цапеска,
Наслов на магистерски труд: "Конструктивни особености на препрег машините и нивното влијание за добивање на висококвалитетен унидирекционален препрег"
 
13:00 – 14:00 часот
Кадидат: Дијана Цветкоска,
Наслов на магистерски труд: "Look ahead (Гледај нанапред) алгоритми во процесот на генерирање на профил на брзина"
 
14:00 – 15:00 часот
Кадидат: Билјана Наумоска,
Наслов на магистерски труд: "Офсет на 3D крива врз површина претставена како мрежа од триаголници"