Известување за одбрана на магистерски трудови

На ден 11.09.2018 г. Во Институтот за Современи Композити и Роботика, Прилеп ќе се одржи одбрана на магистерски трудови по следниот распоред:

 

  1. Кандидат: Игор Костадинов во 10 часот
  2. Наслов на темата: "Генерирање на FEA датотека за композитни производи изработени со технологија за намотување"
  3.  
  1. Кандидат: Ице Ѓуманделоски  во 11 часот

Наслов на темата: "Дизајнирање на загревачки валјак за машина за намотување препрег преку топлотна анализа со метод на конечни елементи"

 

  1. Кандидат: Јулија Гогу  во 12 часот

Наслов на темата: "Споредба на температурата на стакленисување на термореактивни смоли преку различни методи на термална анализа“  

 

  1. Кандидат: Стефанија Ацевска  во 13 часот

Наслов на темата: "Компаративна студија за механички својства на термопластични композитни ламини и ламинати со LATP технологија"